مدیرکل تبلیغات ی خوزستان پس از 25 سال در میانه ماندن یا رفتن!

درخواست حذف این مطلب

این روزها البته خبرهایی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که از پایان تصدی گری 25 ساله «محمدحسین بلک» مدیریت سازمان تبلیغات ی خوزستان حکایت دارد.

شاید برای ما نسل سوم و چهارمی ها جالب باشد که یک مدیر چگونه می تواند بیش از 25 سال بر مسند مدیرکلی یک نهاد تکیه بزند و آب از آب تکان نخورد؛ به تعبیر ی «سازمان تبلیغات ی از رویش های مهم انقلاب ی است»؛ از وظایف مهم این سازمان تبیین و عرضه فکر، فرهنگ و تفکر ناب ایرانی- ی مبتنی بر ناب محمدی (ص) است بی تردید این وظیفه مهم در استانی همچون خوزستان که از فرهنگ غنی ایرانی- ی برخوردار بوده و این روزها هدف آماج حملات فکری و اعتقادی دشمنان قرارگرفته ضرورت وجودی این سازمان را افزون تر می سازد.

روشن است که گردش نخبگان در چنین نهاد مهم و انقل جزو مطالبات برحق جامعه انقل استان است، حضور طولانی مدت یک مدیر اگر با کارنامه قابل قبول در نهادهای مهمی همچون نهاد انقل سازمان تبلیغات ی خوزستان شاید برای ما جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب پذیرفتنی نیست.

با تغییرات اخیر در رأس سازمان تبلیغات ی شاید مطالبه جوان گرایی در سطح معاونین و مدیران کل این نهاد انقل بیش ازپیش رخ نمایان کرده باشد، این روزها البته خبرهایی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که از پایان تصدی گری 25 ساله «محمدحسین بلک» بر مسند مدیرکلی سازمان تبلیغات ی خوزستان حکایت دارد.

روشن است که جوان گرایی، تجربه گرایی سپس بومی گرایی و انتصاب از بدنه سازمان تبلیغات ی جزو مطالبات جوان انقل در خوزستان از رئیس جوان و جدید سازمان تبلیغات ی است.

بی تردید انتصاب خارج از سازمان امواج منفی همچون ناکارآمد جلوه دادن مدیران و نخبگان فعال در سطح این سازمان را در پی دارد.

اکنون باید منتظر ماند و دید سرانجام شنیده ها درباره جوان گرایی در رأس اداره کل تبلیغات ی خوزستان چه موقع و در چه وضعیتی کلید خواهد خورد؟